طراحی کاتالوگ و بروشور

طراحی کاتالوگ و بروشور

کاتالوگ و بروشور از دیرباز جزء جدانشدنی کسب و کارها بوده اند و هنوز نیز با وجود تنوع مدیوم های رسانه ای  و تبلیغاتی کارآمد و تاثیرگذارند

Catalogs and brochures have long been an integral part of businesses and are still efficient and effective despite the presence of various advertising media.

فهرست
Translate »