طراحی لوگو

طراحی لوگو

لوگو کد شناسایی برند است که بخش توضیحات  ( درباره ما ) را در خود مستتر کرده . برندها نیز مثل انسانها دارای کد مشخص و منحصر به خود هستند و اون چیزی نیست بجز لوگو

The logo is the brand identification code that has occulted the description (about us) section. Brands, like people, have a special and unique code, and that is nothing but a logo

فهرست
Translate »