طراحی جلد کتاب

Year
2019

Address
www.arfagraphic.com

طراحی جلد کتاب

رنگ رخسار خبر می دهد از سر درون   طراحی جلد کتاب ؛ محتویات را بگونه ای جذاب بیرون می کشد و با طرح معما خواننده را به مطالعه وا می دارد، تا پاسخ معما را بیابد . صد البته که پیش این مقصود ؛ با آواز خوش خود مخاطبش را صدا می زند تا او را در آغوش بکشد .

فهرست
Translate »